Notable People

Yoritomo Zentarō
Crab Champion

Doji Fuyuki
Crane Champion

Mirumoto Mei
Dragon Champion

Akodo Ichiro
Lion Champion / Emerald Champion

Yoritomo Shintarō
Mantis Champion

Shiba Gen’ichi
Phoenix Champion

Bayushi Shigetaka
Scorpion Champion

Utaku Mineko
Unicorn Champion

Notable People

Musha Shugyo abrimmer abrimmer